آموزش زبان عبری


در حال بارگذاری
22 آذر 1396
960 بازدید
۱۶۰۰ تومان
خرید

کتاب آموزش زبان عبری

آموزش زبان عبری – در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دانستن زﺑﺎن ملل مختلف اﺳﺖ.

زﺑﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻢ، فرهنگ، دانش و ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .

 ﻟﺰوم ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻫﺮ روز از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽشود .

در این مجموعه گرامر وآموزش کامل این زبان شیرین وقدیمی تشریح شده است …
این مجموعه حاوی آموزش کلیه حروف، اعداد، گرامر و ساختار زبان عبری است که بسیار کامل و کاربردی تبیین گردیده است.

زبان عبری (עברית تلفظ: ایوْریت)، عضوی از شاخه زبان‌های سامی است. و با زبان‌های عربی و آرامی هم خانواده است. این زبان به عنوان زبان دینی برای یهودیان بشمار می رود و بسیاری از دعاها و نیایشهای یهودیان در سراسر دنیا به زبان عبری کلاسیک است. الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده است. صداهای زیر شیوه تلفظ حروف زبان عبری هستند:

اَلِف – بِیت – گیمل – دالِت – هِ – واو – زَین – خِت – تِت – یُد – کاف – لَمِد – مِم – نون – سَمِخ – عَین – پِه – زادی – کُف – رِش – شین – تاو

ﻃﺮز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎت

ﻋﺒﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ازﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺣﺮوف از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮده و دا رای دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺑﻲ ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﺻﺪا ﻫﺮﺣﺮف ﺻﺎﻣﺖ ﻋﺒﺮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﻜﻲ ازﺣﺮوف و ﻳﺎ اﻋﺮاب ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻي ﺣﺮوف ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ; ﻣﻲ داراي ﺻﺪا ﺷﻮﻧﺪ.

آموزش زبان عبری آموزش زبان عبری آموزش زبان عبری


خرید

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.09149053914 شماره پشتیبانی تلگرام